Výkony

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Názov zdravotníckeho zariadenia :  ANIMA med, s.r.o.

  zastúpená:  MUDr. Alexandra Poláková

Miesto výkonu činnosti:                 Americká trieda č. 17, 040 13

Výkony poskytované na našej psychiatrickej ambulancii uhrádzané zo zdrojov ZP

1. psychiatrické vyšetrenie – prvé vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie, kontrolné vyšetrenie v rámci dispenzárnej starostlivosti , akútne dekompenzácie
2. zisťovanie anamnézy od príbuzných alebo iných vzťahovo významných osôb
3. poučenie a vedenie rodinného príslušníka a/alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého
4. racionálna náhľadová, krátkodobá terapia
5. odber krvi do uzavretého systému
6. podanie injekcie intramuskulárne
7. vypísanie receptu pri dlhodobej pravidelnej liečbe

 

Platné od 22.12.2015

MUDr. Alexandra Poláková

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti