Cenník

CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A SLUŽIEB,

pri ktorých možno požadovať úhradu

Názov zdravotníckeho zariadenia:          ANIMA med, s.r.o.

Odborný zástupca :                                MUDr. Alexandra Poláková

Miesto výkonu činnosti :                       Americká trieda č. 17, 040 13 Košice

vypracovaný v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

  1. Poskytnutie komplexného psychiatrického vyšetrenia za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
A01pred nástupom do zamestnania Z02.130€
A02držiteľ vodičského preukazu Z02.4 30€
A03držiteľ zbrojného preukazu Z02.730
A04preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky po odobratí VP  Z02.870
A05         bližšie neurčené komplexné vyšetrenie za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti  – štúdium, práca, šport a iné Z02.925
A06         bližšie neurčené krátke vyšetrenie za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti  – štúdium, práca, šport a iné Z02.915

  1. Poskytnutie výkonu alebo služby na žiadosť pacienta alebo oprávnenej osoby, ktoré nemajú liečebný význam
B01vydanie lekárskeho potvrdenia Z02.715
B02vyšetrenie pre účely komerčnej poisťovne Z02.625
B03bližšie neurčené vyšetrenie, ktoré nemá liečebný význam – sociálne, úradné, súdne, administratívne a iné účely Z02.930
B04vypracovanie lekárskeho posudku sťaženia spoločenského uplatnenia pri psychiatrických diagnózach ( cena za jednu normostranu) Z02.835
B05vyhľadanie zdravotnej dokumentácie a vyhotovenie fotokópie do 15 strán (výnimka podľa zákona 576/2004 §25 č.3) Z02.820
B06vyhotovenie fotokópie zdravotnej dokumentácie každých ďalších začatých 5 strán 3
B07ostatné administratívne náklady súvisiace s poskytovanou službou Z02.9 3

  1. Výkony a služby poskytnuté pacientovi/klientovi, ktorý nemá nárok na odkladnú zdravotnú starostlivosť na území SR (výkon nie je bodovaný do ZP)
C01prvé psychiatrické komplexné vyšetrenie na našej ambulancii  30
C02kontrolné psychiatrické vyšetrenie 15

  1. Nadštandardné služby poskytované na základe žiadosti pacienta/klienta alebo oprávnenej osoby o poskytnutie zdravotnej starostlivosti za priamu úhradu (služba poskytovaná mimo ordinačných hodín po dohode s lekárom)
D01iná psychoterapia nezatriedená inde do 30 minút Z50.4 20
D02iná psychoterapia nezatriedená inde do 50 minút Z50.4 30
D03iná skupinová psychoterapia nezatriedená inde – 3-6 osôb od 60-120 minút podľa počtu osôb20/osoba
D04screeningové vyšetrenie v bezpečnom prostredí – rozhodnutie o postupe a potrebe ďalšieho psychiatrického liečenia alebo psychoterapeutického vedenia – do 30 minút 25
D05second opinion – druhý medicínsky názor po predošlom vyšetrení u iného špecialistu 30
D06zrealizovanie vyšetrenia v domácom alebo inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje Z02.9 30

Platné od 01.02.2021

MUDr. Alexandra Poláková

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti